രക്ഷ

“അവിടുത്തെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിക്കൊത്ത് നമുക്കു ഽകിസ്തുവിൽ പാപമോചനവും അവ൯റെ രക്തംവഴി രക്ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു.” – എഫേസോസ് 1 : 7

Comments are closed.

%d bloggers like this: