ദൈവം എത്ര നല്ലവൻ

“കർത്താവ് എഽതനല്ലവനെന്നുരുചിച്ചറിയുവിൻ;
അവിടുത്തെ ആഽശയിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.” – സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 34 : 8

Taste and see that the LORD is good;blessed is the stalwart one who takes refuge in him.  Psalms 34:9 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: