മൂകരുടെ വായ്‌ തുറക്കുന്നു 

“ജ്ഞാനം മൂകരുടെ വായ് തുറക്കുകയും ശിശുക്കളുടെ നാവിനു സ്സഫുടമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിവു നൽകുകയും ചെയ്തു.” – ജ്ഞാനം 10 : 21

Because  Wisdom opened the mouths of the mute,and gave ready speech to infants. Wisdom of Solomon 10:21 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: