പിതാവ് നടാത്തത് 

“അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: എ൯റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളൊക്കെയും പിഴുതുമാäപ്പെടും.” – മത്തായി 15 : 13
He said in reply, “Every plant that my heavenly Father has not planted will be uprooted.  Matthew 15:13 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: