വചനത്തിനു മഹത്വം ലഭിക്കാൻ 

“അവസാനമായി സഹോദരരേ, കർത്താവി൯റെ വചനത്തിനു നിങ്ങളുടെയിടയിൽ ലഭിച്ചതുപോലെ മല്ലെല്ലായിടത്തും ഽപചാര വും മഹത്വവും ലഭിക്കുന്നതിനും ദുഷ്ടൻമാരും അധർമികളുമായ മനുഷ്യരിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ രക്ഷപെടുന്നതിനുമായി ഞങ്ങൾക്കുവേത്ഭി ഽപാർഥിക്കുവിൻ.” – 2 തെസലോനിക്കാ 3 : 1

2 THESSALONIANS 3:1
Finally, brothers, pray for us, so that the word of the Lord may speed forward and be glorified, as it did among you,

Comments are closed.

%d bloggers like this: