വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക 

“നിങ്ങളുടെ വാക്ക് അതേ, അതേ എന്നോ അല്ല, അല്ല എന്നോ ആയിരിക്കട്ടെ. ഇതിനപ്പുറമുളളതു ദുഷ്ടനിൽനിന്നു വരുന്നു.” – മത്തായി 5 : 37

Matthew 5:37 Let your Yes mean Yes and No mean No. Anything more is from the evil one

Comments are closed.

%d bloggers like this: