നാം കാര്യസ്ഥർ

1 പത്രോ 4:10
ഓരോരുത്തനും തനിക്കു കിട്ടിയ ദാനത്തെ , ദൈവത്തിന്റെ വിവിധ ദാനങ്ങളുടെ ഉത്തമനായ കാര്യസ്ഥനെന്ന നിലയിൽ മറ്റെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കട്ടെ.

 

Comments are closed.

%d bloggers like this: