എന്നെക്കും നില നിൽക്കുന്നത്

ഏശയ്യാ 40:8 പുല്ലു കരിയുന്നു പുഷ്പം വാടുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകട്ടെ എന്നേക്കും നിലനില്ക്കും.

Comments are closed.

%d bloggers like this: