ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം

സങ്കീ 34:7

കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ദൈവഭക്തരുടെ ചുറ്റും പാളയമടിച്ച് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു.

Comments are closed.

%d bloggers like this: