കാറ്റും മേഘങ്ങളും

സഭാപ്രസംഗകൻ 11:4

കാറ്റ് നോക്കിയിരിക്കുന്നവൻ വിതക്കുകയോ മേഘങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നവൻ കൊയ്യുകയോ ഇല്ല

Comments are closed.

%d bloggers like this: