ഹൃദയം എവിടെ

2 തെസ്സ 3:5
ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കും ക്രിസ്തു  നൽകുന്ന സ്ഥൈര്യത്തിലേക്കും കർത്താവ്‌  നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ

വചനത്തിനു മഹത്വം ലഭിക്കാൻ 

“അവസാനമായി സഹോദരരേ, കർത്താവി൯റെ വചനത്തിനു നിങ്ങളുടെയിടയിൽ ലഭിച്ചതുപോലെ മല്ലെല്ലായിടത്തും ഽപചാര വും മഹത്വവും ലഭിക്കുന്നതിനും ദുഷ്ടൻമാരും അധർമികളുമായ മനുഷ്യരിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ രക്ഷപെടുന്നതിനുമായി ഞങ്ങൾക്കുവേത്ഭി ഽപാർഥിക്കുവിൻ.” – 2 തെസലോനിക്കാ 3 : 1

2 THESSALONIANS 3:1
Finally, brothers, pray for us, so that the word of the Lord may speed forward and be glorified, as it did among you,

പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധി

റോമാ 15:13
പ്രത്യാശയുടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ടു  നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കട്ടെ .  അങ്ങിനെ പരുശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ  സമൃദ്ധി  പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ .

കേൾക്കേണ്ടത്

സഭാപ്രസംഗകാൻ 7:5
ഭോഷന്റെ ഗാനം കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജ്ഞാനിയുടെ ശാസനകൾ കേൾക്കുന്നതാണ്‌  നല്ലത് .

ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുവിൻ

1 പത്രോ 1:13
ആകയാൽ നിങ്ങൾ മാനസീകമായ് ഒരുങ്ങി സമചിത്തതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ . യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന കൃപയിൽ പ്രത്യാശ അർപിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ

കാക്കുന്ന ദൈവം

1 സാമുവൽ 2:9
തന്റെ വിശ്വസ്തരുടെ പാദങ്ങളെ അവിടുന്ന് കാക്കുന്നു. ദുഷ്ടന്മാർ അന്ധകാരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപെടുന്നു . ശക്തിയാൽ ആരും പ്രബലനാകുന്നില്ല.

പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന

സങ്കീ 90:14   പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടു ഞങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കേണമെ . ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്ക്കാലം മുഴുവൻ  ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കട്ടെ .

വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക 

“നിങ്ങളുടെ വാക്ക് അതേ, അതേ എന്നോ അല്ല, അല്ല എന്നോ ആയിരിക്കട്ടെ. ഇതിനപ്പുറമുളളതു ദുഷ്ടനിൽനിന്നു വരുന്നു.” – മത്തായി 5 : 37

Matthew 5:37 Let your Yes mean Yes and No mean No. Anything more is from the evil one

God takes care of us

Isaiah 45:20 I will go before you and level the mountains. Bronze doors I will shatter and iron bars I will snap

Jesus loves me personally

Galatians 2:20  I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God. who loved me and gave himself for me.

God’s Love

God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8

രക്ഷ എല്ലാവർക്കും

1 തിമോ 2:4
എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സത്യം അറിയണമെന്നും ആണ്  അവിടുന്ന്  ആഗ്രഹിക്കുന്നത് .

ജ്ഞാനം

ജ്ഞാനം 10:21

“ജ്ഞാനം മൂകരുടെ വായ് തുറക്കുകയും ശിശുക്കളുടെ നാവിനു സ്ഫുടമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിവു നൽകുകയും ചെയ്തു.” – ജ്ഞാനം 10 : 21

സകലരുടേയും ദൈവം

ജെറമിയാ 32:27
ഞാൻ സകല മർത്യരുടേയും ദൈവാമായ കർത്താവാണ് . എനിക്ക്‌  അസാദ്ധ്യമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ?

നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക

എഫേ 6:18
നിങ്ങൾ അപേക്ഷകളോടും യാചനകളോടും കൂടെ എല്ലാ സമയവും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥന നിരതരായിരിക്കുവിൻ. അവിശ്രാന്തം ഉണർന്നിരുന്ന്  ഏല്ലാ വിശുദ്ധർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ .

സമൃദ്ധിയുടെ രഹസ്യം

2 കോറി  9:6
സത്യമിതാണ് . അല്പം വിതക്കുന്നവൻ അല്പം മാത്രം കൊയ്യും. ധാരാളം വിതക്കുന്നവൻ ധാരാളം കൊയ്യും.

അസ്വസ്ഥ്നാകരുതേ

യോഹ 14:1
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ടാ. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്നിലും  വിശ്വസിക്കുവിൻ.

നന്മ ചെയ്യുക

ഗലാത്തിയാ 6:9
നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ്  തോനനാതിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ നമുക്ക്  മടുപ്പ്  തോന്നാതിരുന്നാൽ യഥാകാലം വിളവെടുക്കാം

ജീവിതം ക്രിസ്തു

ഫിലിപ്പി 1:21
എനിക്ക് ജീവിതം ക്രിസ്തുവും മരണം നേട്ടവുമാണ് .

രക്ഷ

റോമാ  10:9
ആകയാൽ യേശു  കർത്താവാണെന്ന്  അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു  പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന്  ഉയർപ്പിച്ചു  എന്ന്  ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയതാൽ നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും

വചനം

റോമാ 9:6
ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരിക്കലും പരാചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല

രക്ഷ പുത്രൻ വഴി

യോഹ 3:17
ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷക്കു വിധിക്കാനല്ല , പ്രത്യുത അവൻ വഴി ലോകം രക്ഷ പ്രാപിക്കനാണ് .

നിലനിൽക്കാത്തത്

മർക്കോസ്  3:24 -25
അന്തശ്ഛിദ്രമുള്ള രാജ്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല . അന്തശ്ഛിദ്രമുള്ള ഭവനവും നിലനിൽക്കുകയില്ല.

സമൃദ്ധമായ ജീവൻ

യോഹ 10:10
മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണു കള്ളൻ വരുന്നത്. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക്  ജീവനുണ്ടാകനും അത്  സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനുമാണ്‌ .

ദൈവഹിതം

1 തെസ്സ 5:16-18
എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുവിൻ. ഇടവിടാതെ പ്രാർഥിക്കുവിൻ . എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിൻ. ഇതാണ്‌  യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം.

വിശുദ്ധി

1 തെസ്സ 4:7
അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല വിശുദ്ധിയിലേക്കാണു ദൈവം  നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രാർത്ഥിക്കുക

മർക്കോ 14:38
പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർഥിക്കുവിൻ . ആത്മാവ് സന്നദ്ധമെകിലും ശരീരം ബലഹീനമാണു.

ആത്മാവിന്റെ വില

മത്താ 16:26
ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ  അവന്  എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരുവൻ സ്വന്തം ആത്മാവിനു പകരമായി എന്തു കൊടുക്കും?

ചെറിയ അജഗണമെ

ലൂക്കാ 12:32
ചെറിയ അജഗണമെ ഭയപ്പെടേണ്ട . നിങ്ങൾക്ക്‌  രാജ്യം നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ  പിതാവ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

തലമുടിയിഴപോലും

ലൂക്കാ 12:7
നിങ്ങളുടെ തലമുടിയിഴപോലും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അനേകം കുരുവികളേക്കാൾ വിലയുള്ളവരാണു