കർത്താവിന്റെ ദാനങ്ങൾ 

“കർത്താവി൯റെ ദാനങ്ങൾ ദൈവഭക്തനിൽനിന്ന് ഒഴിയുന്നില്ല; ദൈവകൃപ ശാശ്വതമായ ഐi്വര്യംഽപദാനം ചെയ്യും.” – ഽപഭാഷകൻ 11 : 17

Comments are closed.

%d bloggers like this: