വാക്കുകൾ മുറിപ്പെടുത്തുന്നു, മുറിവ് ഉണക്കുന്നു 

“തുളച്ചുകയറുന്ന വാളുപോലെ,വീത്ഭുവിചാരമില്ലാതെ വാക്കുകൾഽപയോഗിക്കുന്നവരുത്ഭ്;
വിവേകിയുടെ വാക്കുകൾ മുറിവുണക്കുന്നു.” – സുഭാഷിതങ്ങൾ 12 : 18

Comments are closed.

%d bloggers like this: