വാളിനേക്കാൾ ശക്തി ഏറിയത് 

“വാൾത്തല അനേകരെ വീഴ്ത്തിയിട്ടുത്ഭ്;
നാവുകൊത്ഭ് വീഴ്ത്തപ്പെട്ടവർ അതിൽ ഏറെയാണ്.” – ഽപഭാഷകൻ 28 : 18

Comments are closed.

%d bloggers like this: