അധരങ്ങൾക്കു കാവൽ

“കർത്താവേ, എ൯റെ നാവിനുകടിഞ്ഞാണിടണമേ!
എ൯റെ അധരകവാടത്തിനുകാവലേർപ്പെടുത്തണമേ!” – സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 141 : 3

Comments are closed.

%d bloggers like this: