അളന്നു തൂക്കിയ വാക്കുകൾ 

“വാക്ക് അളന്നുതൂക്കി ഉപയോഗിക്കുക;
വായ്ക്ക് വാതിലും പൂട്ടും നിർമിക്കുക.” – ഽപഭാഷകൻ 28 : 25

Comments are closed.

%d bloggers like this: