നാവിന്റെ നിയന്ത്രണം 

“ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നല്ല ദിവസങ്ങൾ കാണാൻ ആഽഗഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തിൻമയിൽനിന്നു ത൯റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയുന്നതിൽനിന്നു ത൯റെ അധരത്തെയും നിയഽന്തിക്കട്ടെ.” – 1 പഽേതാസ് 3 : 10

Comments are closed.

%d bloggers like this: