നാവിന്റെ ശക്തി 

“ജീവനെ നശിപ്പിക്കാനും പുലർത്താനുംനാവിന് കഴിയും;
അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതി൯റെ കനി ഭുജിക്കണം.” – സുഭാഷിതങ്ങൾ 18 : 21

Comments are closed.

%d bloggers like this: