വ്യർത്ഥ വാക്കുകൾ

“ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഓtരാ വ്യർഥവാക്കിനും വിധിദിവസത്തിൽ കണക്കുകൊടുക്കേത്ഭിവരും.” – മത്തായി 12 : 36

Comments are closed.

%d bloggers like this: