മൂന്നു ചോദ്യങ്ങൾ

“കഴിഞ്ഞതലമുറകളെപ്പäി ചിന്തിക്കുവിൻ;
കർത്താവിനെ ആഽശയിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഭഗ്നാശനായത്?
കർത്താവി൯റെ ഭക്തരിൽ ആരാണ്പരിത്യക്തനായത്?
അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ട്ആരാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടത്?” – ഽപഭാഷകൻ 2 : 10

Comments are closed.

%d bloggers like this: