കർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണം 

“സകല തിൻമകളിലുംനിന്നു കർത്താവ്നിന്നെ കാത്തുകൊളളും;
അവിടുന്നു നി൯റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കും.” – സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 121 : 7

Comments are closed.

%d bloggers like this: