ദൈവം ക്ഷമിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെ 

“എന്നെഽപതി നി൯റെ തെäുകൾ തുടച്ചുമാäുന്ന ദൈവം ഞാൻ തന്നെ; നി൯റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഓÀക്കുകയില്ല.” – ഏശയ്യാ 43 : 25
It is I, I, who wipe out,for my own sake, your offenses;your sins I remember no more.  Isaiah 43:25 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: