അഹങ്കാരം

“അഹങ്കാരം കർത്താവിനെയുംമനുഷ്യരെയും വെറുപ്പിക്കുന്നു;
അനീതി, ഇരുവർക്കും നിന്ദ്യമാണ്.” – ഽപഭാഷകൻ 10 : 7
Odious to the Lord and to mortals is pride,and for both oppression is a crime.  Sirach 10:7 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: