സ്വർഗം സന്തോഷിക്കും 

“അതുപോലെ തന്നെ, അനുതാപം ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂാൊൻപതു നീതിമാൻമാരെക്കുറിച്ച് എന്നതിനെക്കാൾ അനുതപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമുത്ഭാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.” – ലൂക്കാ 15 : 7
I tell you, in just the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety–nine righteous people who have no need of repentance.  Luke 15:7 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: