ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവാൻ 

“എ൯റെ വചനങ്ങളാൽ ശിക്ഷണം നേടുക, നിനക്കു ശുഭംവരും.” – ജ്ഞാനം 6 : 25
so take instruction from my words, to your profit.  Wisdom of Solomon 6:25 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: