സ്നേഹവും വിശ്വാസവും 

“ദൈവത്തിനു നമ്മോടുളള സ്നേഹം നാം അറിയുകയും അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിലും ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു.” – 1 യോഹന്നാൻ 4 : 16
We have come to know and to believe in the love God has for us.God is love, and whoever remains in love remains in God and God in him.   1 John 4:16 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: