ഭയവും അവിശ്വാസവും 

“അവൻ പറഞ്ഞു: അൽപവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങളെന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നു? അവൻ എഴുന്നേä്, കാäിനെയും കടലിനെയുംശാസിച്ചു; വലിയ ശാന്തതയുത്ഭായി.” – മത്തായി 8 : 26
He said to them, “Why are you terrified, O you of little faith?” Then he got up, rebuked the winds and the sea, and there was great calm.  Matthew 8:26 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: