കർത്താവ് കാണുന്നത്

“….. മനുഷ്യൻ കാണുന്നതല്ല കർത്താവ് കാണുന്നത്. മനുഷ്യൻ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ഽശദ്ധിക്കുന്നു; കർത്താവാകട്ടെ ഹൃദയഭാവത്തിലും.” – 1 സാമുവൽ 16 : 7

….. God does not see as a mortal, who sees the appearance. The LORD looks into the heart.  1 Samuel 16:7 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: