ഉന്നതത്തിൽ ഉള്ളവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ 

“ഭൂമിയിലുളള വസ്തുക്കളിലല്ല, ഽപത്യുത, ഉന്നതത്തിലുളളവയിൽ ഽശദ്ധിക്കുവിൻ.” – കൊളോസോസ് 3 : 2
Think of what is above, not of what is on earth.  Colossians 3:2 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: