വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവം 

“സമാധാനത്തി൯റെ ദൈവം നിങ്ങളെ പൂർണമായി വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ! നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുഽകിസ്തുവി൯റെ ഽപത്യാഗമനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും ജീവനും ശരീരവും അവികലവും പൂർണവുമായിരിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ!” – 1 തെസലോനിക്കാ 5 : 23
 May the God of peace himself make you perfectly holy and may you entirely, spirit, soul, and body, be preserved blameless for the coming of our Lord Jesus Christ.  1 Thessalonians 5:23 NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: