ജ്ഞാനവും അറിവും 

“തന്നെ ഽപസാദിപ്പിക്കുന്നവനു ദൈവം ജ്ഞാനവും അറിവും ആനന്ദവും ഽപദാനം ചെയ്യുന്നു; പാപിക്കാകട്ടെ, അവിടുത്തെ
ഽപസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുവേത്ഭി ധനം ശേഖരിച്ചുകൂട്ടാനുളള ജോലിമാഽതം കൊടുക്കുന്നു. ഇതും മിഥ്യയും പാഴ്വേലയുംതന്നെ.” – സഭാഽപസംഗകൻ 2 : 26
For to the one who pleases God, he gives wisdom and knowledge and joy; but to the one who displeases, God gives the task of gathering possessions for the one who pleases God. This also is vanity and a chase after wind. Ecclesiastes 2:26 | NABRE

Comments are closed.

%d bloggers like this: