ദൈവത്തോടു ചോദിക്കട്ടെ

“നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കുറവുളളവൻ ദൈവത്തോടു ചോദിക്കട്ടെ. അവന് അതു ലഭിക്കും. കുäപ്പെടുത്താതെ എല്ലാവർക്കും ഉദാരമായി നൽകുന്നവനാണ് അവിടുന്ന്.” – യാക്കോബ് 1 : 5

Comments are closed.

%d bloggers like this: