ഉന്നതത്തിൽനിന്നുളള ജ്ഞാനം

“എന്നാൽ, ഉന്നതത്തിൽനിന്നുളള ജ്ഞാനം ഒന്നാമത് ശുദ്ധവും പിന്നെ സമാധാനപൂർണവും വിനീതവും വിധേയത്വമുളളതും കാരുണ്യവും സത്ലങ്ങളും നിറഞ്ഞതും ആണ്. അത് അനിശ്ചിതമോ ആത്മാർ ഥതയില്ലാത്തതോ അല്ല.” – യാക്കോബ് 3 : 17

Comments are closed.

%d bloggers like this: