ഭോഷൻമാരാകാതെ

“ഭോഷൻമാരാകാതെ കർത്താവി൯റെ അ ഭീഷ്ടമെന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുവിൻ.” – എഫേസോസ് 5 : 17

Comments are closed.

%d bloggers like this: