ഉന്നതത്തിൽനിന്നു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ

“അങ്ങ് ജ്ഞാനത്തെയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ഉന്നതത്തിൽനിന്നു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ ഹിതം ആരറിയും!” – ജ്ഞാനം 9 : 17

Comments are closed.

%d bloggers like this: