ജ്ഞാനം

“ജ്ഞാനം ശരിയെന്നുതെളിയുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുന്നവരിലൂടെയാണ്.” – ലൂക്കാ 7 : 35

Comments are closed.

%d bloggers like this: