കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വചനം അയക്കുന്നു

അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് കൽപ്പന അയക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വചനം പാഞ്ഞ് വരുന്നു.  സങ്കീ  147:15

Comments are closed.

%d bloggers like this: