കർത്താവിൻറെ പ്രവൃത്തികൾ

…. കർത്താവിൻറെ പ്രവൃത്തികൾ വചനം വഴി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു . പ്രഭാഷകൻ 42:15 

Comments are closed.

%d bloggers like this: