ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്തത്

ദൈവത്തിൻറെ വചനം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. റോമാ 9:6 

Comments are closed.

%d bloggers like this: