വചനം എന്നേൽക്കും നിലനിൽക്കും

ആകശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകും. എന്നാൽ എൻറെ വാക്കുകൾ കദന്നുപോവുകയില്ല. ലൂക്കാ 21:33

Comments are closed.

%d bloggers like this: