അറിവുണ്ടെന്ന് ഭാവിക്കരുത്‌

അറിവ് ഉണ്ടെന്ന് ഭാവിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ടത്‌ അറിയുന്നില്ല.        1 കോറി 8:2 

Comments are closed.

%d bloggers like this: