അഭികാമ്യമായത്

അയിരക്കണക്കിന്  പൊൻവെള്ളിനാണയങ്ങളേക്കാൾ അങ്ങയുടെ വദനത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന  നിയമാണ്‌  എനിക്ക് അഭികാമ്യം.  സങ്കീ 119:72

Comments are closed.

%d bloggers like this: