കർത്താവെന്റെ ദീപം 

“കർത്താവേ, അങ്ങ് എ൯റെ ദീപമാണ്.എ൯റെ ദൈവം, എ൯റെ അന്ധകാരം അകäുന്നു.” – 2 സാമുവൽ 22 : 29

Comments are closed.

%d bloggers like this: