അന്തരീക നേത്രങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ

“ഏതുതരത്തിലുളള ഽപത്യാശയിലേക്കാണ് അവിടുന്നു നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനും, വിശുദ്ധർക്ക് അവകാശമായി അവിടുന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തി൯റെ സമൃദ്ധി മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ആന്തരികനേഽതങ്ങളെ അവിടുന്നു ഽപകാശിപ്പിക്കട്ടെ.” – എഫേസോസ് 1 : 18

Comments are closed.

%d bloggers like this: