ജീവന്റെ പ്രകാശം 

” യേശു വീത്ഭും അവരോടു പറഞ്ഞു: ഞാൻ ലോകത്തി൯റെ ഽപകാശമാണ്. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല. അവനു ജീവ൯റെ ഽപകാശമുത്ഭായിരിക്കും.” – യോഹന്നാൻ 8 : 12

Comments are closed.

%d bloggers like this: