പ്രകാശവും സത്യവും 

“അങ്ങയുടെ ഽപകാശവും സത്യവും
അയയ്ക്കണമേ! അവ എന്നെ നയിക്കട്ടെ,
അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ ഗിരിയിലേക്കുംനിവാസത്തിലേക്കും അവ എന്നെ നയിക്കട്ടെ.” – സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 43 : 3

Comments are closed.

%d bloggers like this: