പുത്രൻ വന്നത്

യോഹ 3:17
ദൈവം  തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷക്കു വിധികകാനല്ല. പ്രത്യുത അവൻ  വഴി  ലോകം  രക്ഷ പ്രാപിക്കുവന്നാണ് .

Comments are closed.

%d bloggers like this: