ദൈവത്തിന്റെ പരിശീലനം

ഹെബ്രാ 12:10
ദൈവം നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നന്മക്കും തന്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ നാം പങ്കുകാരാവുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്

Comments are closed.

%d bloggers like this: