ദൈവം നിന്നോട് പെരുമാറുന്നത്

ഹെബ്രാ 12:17
മക്കളോടെന്നപോലെ ദൈവം നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നു. പിതാവിന്റെ ശിക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത ഏതു മകനാണുള്ളത് ?

Comments are closed.

%d bloggers like this: