ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം

എഫേ 3:18
എല്ലാ  വിശുദ്ധരോടുമൊപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ നീീളവും വീതിയും ഉയരവും ആഴവും ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്  ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ

Comments are closed.

%d bloggers like this: